Một số hoạt động tài chính và ngân sách không được công khai

Trong kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, ngoài việc chỉ ra có hơn 1.500 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, còn thêm hàng loạt sai phạm khác đối với UBND phường Hiệp Bình Chánh.

UBND phường Hiệp Bình Chánh

Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều vi phạm

Tại Kết luận Thanh tra số 534/KL-UBND thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại phường Hiệp Bình Chánh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết, việc lãnh đạo công tác PCTN, lãng phí do Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp lãnh đạo.

Tuy nhiên, việc Đảng ủy phường ban hành các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí phường là không phù hợp với quy định Kết luận số 21-KL-TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Thông báo số 478-TB/QU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc giải thể Ban Chỉ đạo PCTN quận và Thông báo số 502-TB/QU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc phân công Bí thư trực tiếp phụ trách công tác PCTN…

Hàng năm Đảng ủy phường có ban hành các chương trình PCTN để lãnh đạo công tác trên địa bàn. Tuy nhiên Chi bộ cơ quan phường Hiệp Bình Chánh (Bí thư Chi bộ là Chủ tịch UBND phường) không ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy phường mà theo chương trình của Quận ủy vào các năm trước.

Qua thanh tra, UBND quận xác định việc xây dựng kế hoạch của UBND phường là không phù hợp nội dung yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy phường, Quận ủy theo từng giai đoạn.

Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 27/2/2017 thực hiện công tác PCTN, lãng phí năm 2017 và Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 12/2/2018, UBND phường căn cứ Chương trình số 05-Ctr/QU ngày 20/1/2016 của Quận ủy Thủ Đức về công tác PCTN năm 2016 không căn cứ theo kế hoạch năm 2017, 2018 của UBND quận là không phù hợp với chỉ đạo của Quận ủy theo từng năm.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ: UBND phường không chấp hành chỉ đạo của UBND quận, không xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 24/4/2018 về thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ là không thực hiện đúng quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu: “Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên…”. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường.

Ngoài ra, trong các cuộc họp thường kỳ của Chi bộ Cơ quan phường có nội dung về PCTN nhưng không thực hiện đầy đủ theo Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ đạo của Quận ủy thực hiện theo Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãnh phí.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, 2017 UBND phường không tổ chức quán triệt, tuyên truyền tập trung Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn. Chủ tịch UBND phường còn không kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo về chế độ báo cáo, giải trình. UBND quận khẳng định trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND phường.

 

Quán Hải Sơn nằm trên đường Hiệp Bình xây dựng nhiều công trình không phép (một trong nhiều trường hợp bị Đoàn Thanh tra phát hiện). Ảnh: CT

Không công khai một số hoạt động tài chính và ngân sách

Kết luận thanh tra khẳng định, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã không thực hiện công khai một số hoạt động tài chính và ngân sách theo quy định như: Dự toán ngân sách năm 2016, 2017; kế hoạch mua sắm tài sản năm 2017; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước năm 2017; số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường qúy 1/2018. Việc làm này của UBND phường đã vi phạm Mục 4, Thông tư 03/2005/TT-BTC ngày 6/1/2005 của Bộ Tài chính; Khoản 3, Điều 15 Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận tại Văn bản  số 3586/UBND-TCKH ngày 18/8/2017 về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; vi phạm Điểm a Khoản 3 Điều 15, Khoản 2 Điều 11, Khoản 1 Điều 13 Luật PCTN năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, phường đã cung cấp tài liệu không chính xác, thiếu trung thực đối với hồ sơ công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017, Biên bản niêm yết công khai không chính xác, mâu thuẫn về thời gian thực hiện việc niêm yết công khai, đã vi phạm Khoản 5 Điều 13 và Khoản 2 Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch và công chức tài chính kế toán của UBND phường Hiệp Bình Chánh.

Công tác thu, chi tiền huy động đóng góp của dân có nhiều sai sót

Trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh hiện có 9 khu phố với 102 tổ dân phố, qua thanh tra phường cung cấp 94 sổ thu, chi các khoản huy động đóng góp trong nhân dân của các năm 2016, 2017, 2018. Qua kiểm tra, UBND quận Thủ Đức ghi nhận thấy một số sổ thu chi bị tẩy xóa, sửa chữa như như sổ của tổ 20, khu phố 3; tổ 52, 52B khu phố 8; tổ 48A khu phố 7.

Đồng thời, phường còn để thất lạc 22 sổ vì vậy dẫn đến việc không đối chiếu được tổng số tiền thực thu và nộp giữa tổ và khu phố. Đa số các sổ có chữ ký nộp tiền đóng góp tuy nhiên còn một số trường hợp không có chữ ký xác nhận việc đóng góp của người dân (Khu phố 4: Tổ 23A; Khu phố 5: Tổ 33, 35, 39). Các sổ đều không thể hiện cụ thể từng nội dung thu, chi ghi tổng số tiền đã thu được của người dân.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra cho thấy, số tiền thu của 94 tổ việc thu, nộp quỹ vận động khu phố về phường không thống nhất.

Đối với việc kiểm tra công tác thu, chi các khoản huy động đóng góp trong nhân dân, UBND phường vẫn để xảy ra sai sót trong việc bảo đảm trình tự thủ tục, thiếu sót. Qua kiểm tra các biên bản các nguồn thu vận động, các biên bản này do phường lập, xác định nơi làm việc tại các khu phố (năm 2016, 2017, 2018) nhưng lại đóng dấu UBND phường. UBND quận nhận thấy việc xác định nơi lập biên bản ngoài cơ quan nhưng lại sử dụng con dấu UBND phường là không hợp lý.

Biên bản và thông báo kết quả kiểm tra ghi chung số liệu thu và nộp về cho phường nhưng không xác định được trong kỳ kiểm tra các nội dung thu nguồn vận động; biên bản không ghi nhận có nội dung niêm yết công khai tại bảng tin trụ sở khu phố nhưng thông báo lại xác nhận khu phố có thực hiện nội dung này. Việc báo cáo kết quả kiểm tra thu, chi các nguồn vận động, UBND phường không báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND quận theo quy định.

Tại kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đã yêu cầu Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận kiểm điểm xử lý trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh đối với hàng loạt sai phạm.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Chu Tuấn/báo Thanh Tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *